realitna unia bg1
0918 / 764 640

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa

(realitnej kancelárie)

 

SANTA Real, s.r.o.

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27644/N

Sídlo: P. Jilemnického 2840/5, 934 01 Levice

IČO: 45854637, DIČ: 2023123212

Konateľ: Michal Gáfrik

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanovuje prevádzkovateľovi povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, resp. v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla oboznámiť a riadne im porozumela.

Informačný systém – mzdy a personalistika

Systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu ako právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ktorý sleduje prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhradne na základe vopred  jasne definovaného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúva v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu tohto vyššie uvedeného informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby / dotknutých osôb rešpektuje  zásadu zákonitosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania údajov, zásadu integrity a dôvernosti, zásadu zodpovednosti ako aj zákonnosť spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov  – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a zároveň aj uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

Uchádzači o zamestnanie

 • účel: evidencia a vykonanie výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície
 • právny základ: § 13 ods. 1 písm. a) zák. 18/2018 Z.z.

 

 

Zamestnanci:

 • účel: vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom
 • právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:  §13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov, z titulu plnenia si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa, predovšetkým na tieto účely:
 • vedenie personálnej agendy
 • vedenie mzdovej agendy

Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa vyplýva z právnej legislatívy SR, predovšetkým Zákonníka práce (311/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, , zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,  zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, atď.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kategórie spracúvaných osobných údajov - titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, funkčný plat, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, údaje o súčasných (ostatných) zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, deň začiatku pracovného pomeru alebo pracovnej činnosti, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy, osobné údaje z majetkového priznania,  osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, alebo inej osobnej agende, údaje z titulu daňových a účtovných povinností prevádzkovateľa, údaje z titulu plnenia odvodových povinnosti (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa), údaje z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, údaje potrebné pre plnenie si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania –neuskutočňuje sa.

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov sa vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania: po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu resp. v zmysle osobitných predpisov, ktoré môžu stanovovať dlhšiu dobu archivácie.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • orgány verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a pod.)
 • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy)

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov

Plnenie daňových povinností – 10 rokov

Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov

Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov

 

Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu:

Prevádzkovateľ posúdil nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu a dospel k záveru, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb len vo vymedzenom rozsahu a spracovateľské operácie hodnotí prevádzkovateľ ako primerané na dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa prebieha výlučne za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa, samozrejme pri dodržiavaní zákonnosti ako aj právneho základu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ si nie je vedomý, aby spracúval osobné údaje v neprimeranom množstve alebo pre neprimeraný účel.

Posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ posúdil riziko spojené so spracúvaním osobných údajov v tomto informačnom systéme a dospel k záveru, že riziko vzniku bezpečnostného incidentu alebo porušenia práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ohľadom na prijaté organizačné a technické opatrenia a bezpečnostnú politiku prevádzkovateľa, avšak berúc do úvahy rozsah spracúvaných osobných údajov, je stredné.

Informačný systém – evidencia došlej a prichádzajúcej pošty

Systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhradne na základe vopred  jasne definovaného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúva v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu tohto vyššie uvedeného informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby / dotknutých osôb rešpektuje  zásadu zákonitosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania údajov, zásadu integrity a dôvernosti, zásadu zodpovednosti ako aj zákonnosť spracúvania.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • evidencia došlej a odchádzajúcej pošty

 

Účel spracúvania osobných údajov  – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Doba uchovávania: 2 roky

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • žiaden

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Korešpondencia  – 2 roky

Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu:

Prevádzkovateľ posúdil nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu a dospel k záveru, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb len vo vymedzenom rozsahu a spracovateľské operácie hodnotí prevádzkovateľ ako primerané na dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa prebieha výlučne za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa, samozrejme pri dodržiavaní zákonnosti ako aj právneho základu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ si nie je vedomý, aby spracúval osobné údaje v neprimeranom množstve alebo pre neprimeraný účel.

 

Posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ posúdil riziko spojené so spracúvaním osobných údajov v tomto informačnom systéme a dospel k záveru, že riziko vzniku bezpečnostného incidentu alebo porušenia práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ohľadom na prijaté organizačné a technické opatrenia a bezpečnostnú politiku prevádzkovateľa, avšak berúc do úvahy rozsah spracúvaných osobných údajov, je malé.

Informačný systém – výkon činností realitných kancelárii

Systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ:

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhradne na základe vopred  jasne definovaného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúva v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu toho – ktorého informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je poskytovanie služieb prevádzkovateľa, v zmysle predmetu činnosti, viď ORSR = sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Osobné údaje dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ výlučne pre dosiahnutie presne stanoveného účelu, ktorým je vyššie uvedená realitná činnosť prevádzkovateľa.

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom prebieha:

 1. na základe plnenia zo zmluvy
 2. na základe informovaného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), údaje potrebné pre vyhotovenie a plnenie zo zmluvy (sprostredkovateľskej a prevodovej), údaje o nehnuteľnosti, rodinný stav, štátna príslušnosť, údaje z dokladu totožnosti, bankové spojenie (IBAN), telefonický kontakt, emailový kontakt, fotografia a videozáznam nehnuteľnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:

* §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

*  §13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • výkon činnosti realitných kancelárií
 • sprostredkovanie finančných služieb

 

Doba uchovávania: 10 rokov

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • Daňový úrad

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania poskytovanej služby prevádzkovateľa, na základe jeho predmetu činnosti: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)  a tiež do doby nevyhnutnej pre uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a dohôd týkajúcich sa poskytovania predmetnej služby prevádzkovateľa,  ako aj po dobu plnenia legislatívnych povinností prevádzkovateľa - najneskôr však po dobu 10 rokov.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby / dotknutých osôb rešpektuje  zásadu zákonitosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania údajov, zásadu integrity a dôvernosti, zásadu zodpovednosti ako aj zákonnosť spracúvania.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

 1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,
 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Účel spracúvania osobných údajov  – výkon činnosti realitných kancelárií

Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto/obec, smerové číslo), korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), údaje potrebné pre plnenie zo zmluvy (sprostredkovateľskej a prevodovej), údaje o nehnuteľnosti, fotografia a videozáznam nehnuteľnosti.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

Lehota na vymazanie osobných údajov:

10 rokov

Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu:

Prevádzkovateľ posúdil nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu a dospel k záveru, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb len vo vymedzenom rozsahu a spracovateľské operácie hodnotí prevádzkovateľ ako primerané na dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa prebieha výlučne za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa, samozrejme pri dodržiavaní zákonnosti ako aj právneho základu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ si nie je vedomý, aby spracúval osobné údaje v neprimeranom množstve alebo pre neprimeraný účel.

 

Posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ posúdil riziko spojené so spracúvaním osobných údajov v tomto informačnom systéme a dospel k záveru, že riziko vzniku bezpečnostného incidentu alebo porušenia práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ohľadom na prijaté organizačné a technické opatrenia a bezpečnostnú politiku prevádzkovateľa, avšak berúc do úvahy rozsah spracúvaných osobných údajov, je stredné.

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA

 

Záujemcovia o predaj, prenájom alebo kúpu nehnuteľností (IS výkon činnosti realitnej kancelárie)

 

 • účel: vykonanie úkonov, ktoré súvisia s posúdením a spracovaním Vašej ponuky alebo dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľností
 • právny základ: §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. (vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby)
 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt, mesto, ulica, PSČ, informácie a údaje o nehnuteľnosti (popis, typ, cena, špecifikácia, fotografia)
 • lehota uchovávania: 30 dní
 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Záujemcovia o obhliadku nehnuteľností alebo záujemcovia o poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a iných súvisiacich informácií (IS výkon činnosti realitnej kancelárie)

 • účel: úkony súvisiace s Vašim dopytom, obhliadkou alebo bližšími informáciami o nehnuteľnosti
 • právny základ: §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. (vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby)
 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt
 • lehota uchovávania: 30 dní
 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Klienti našej realitnej kancelárie (IS výkon činnosti realitnej kancelárie)

 • účel: evidencia zrealizovaných obchodov, ktoré sa týkajú sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti.
 • právny základ: §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa),  §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z. (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a §13 ods. 1 písm. c) zák. 18/2018 Z.z. (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná).
 • rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt, mesto, ulica, PSČ, informácie a údaje o nehnuteľnosti (popis, typ, cena, špecifikácia, fotografia), údaje zo zmlúv.
 • lehota uchovávania: 10 rokov
 • príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informačný systém - sprostredkovanie finančných služieb

Systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu,  ktorý sleduje prevádzkovateľ:

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pri poskytovaní finančného poradenstva a finančného sprostredkovania v zmysle zák. č. 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších platných právnych predpisov.

 

 • § 31 zák. č. 186/2009:

 

Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta:

 

(1) Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je finančný agent a finančný poradca oprávnený od klienta alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie

 

 1. osobných údajov) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 2. identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,34) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
 3. kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 4. dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom.

 

(2) Osobné údaje) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. b) až d), je finančný agent a finančný poradca oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.

 

(3) Na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta alebo finančného poradcu voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom alebo viazaným finančným agentom a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov35) je finančný agent alebo finančný poradca aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať36) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1 a podľa § 35 ods. 1 a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

(4) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

(5) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je finančný agent a finančný poradca oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.37)

 

(6) Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností voči finančnej inštitúcii podľa osobitných predpisov.30)

(7) Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom alebo finančným poradcom podľa odseku 1 písm. a), b) a d) neposkytne, finančný agent alebo finančný poradca nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na potenciálneho klienta alebo zástupcu potenciálneho klienta, ak táto osoba o finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prejavila preukázateľný záujem.

Pri spracúvaní osobných údajov na rámec zák. č. 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších platných právnych predpisov, t.j. pri spracúvaní osobných údajov vo väčšom rozsahu, ako stanovuje vyššie uvedený zákon, prevádzkovateľ postupuje v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

 

Praxi to vyzerá tak, že každé poskytnutie finančného poradenstva alebo sprostredkovania, pri ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov nad rámec zákona o finančnom sprostredkovaní, je „podložené“ súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Znenie súhlasu sa nachádza v prílohách tohto dokumentu.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:

 • §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov  – sprostredkovanie finančných služieb

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby

Cezhraničný prenos osobných údajov  – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania –neuskutočňuje sa.

Lehota na vymazanie osobných údajov: 10 rokov

 

Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu:

Prevádzkovateľ posúdil nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu a dospel k záveru, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb len vo vymedzenom rozsahu a spracovateľské operácie hodnotí prevádzkovateľ ako primerané na dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa prebieha výlučne za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa, samozrejme pri dodržiavaní zákonnosti ako aj právneho základu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ si nie je vedomý, aby spracúval osobné údaje v neprimeranom množstve alebo pre neprimeraný účel.

 

 

Posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ posúdil riziko spojené so spracúvaním osobných údajov v tomto informačnom systéme a dospel k záveru, že riziko vzniku bezpečnostného incidentu alebo porušenia práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ohľadom na prijaté organizačné a technické opatrenia a bezpečnostnú politiku prevádzkovateľa, avšak berúc do úvahy rozsah spracúvaných osobných údajov, je stredné.

Informačný systém – webová stránka

Systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhradne na základe vopred  jasne definovaného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúva v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu tohto vyššie uvedeného informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Účel: propagácia služieb a realitných ponúk prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby / dotknutých osôb rešpektuje  zásadu zákonitosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania údajov, zásadu integrity a dôvernosti, zásadu zodpovednosti ako aj zákonnosť spracúvania.

Cieľom prevádzkovania webovej stránky je lepšia informovanosť verejnosti, cieľom spracúvania osobných údajov v tomto IS je prezentácia aktivít, služieb a činnosti prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky.

Účel spracúvania osobných údajov – propagácia služieb a realitných ponúk prevádzkovateľa.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – bežné osobné údaje

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov– nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov na škole – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

webová stránka – 1 rok

Rozsah spracúvaných osobných údajov / právny základ:

 • fotografia  alebo videozáznam nehnuteľnosti – právny základ: § 13 ods. 1 písm. a) zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  na základe súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu.
 • v zmysle § 78 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
 • cookies

 

Účel spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sú sledované spracovateľom alebo treťou osobou, ako aj kategórie príjemcov:

Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie sú zaslané informácie príslušným internetovým prehliadačom vášho koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne uložené v súboroch protokolu, tzv. Logfiles. Pritom uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje, ktoré budú uložené až do automatického zmazania: dátum a čas vyvolania, meno vyvolanej stránky, IP adresa dotazujúceho sa zariadenia, Referrer-URL (URL pôvodu, z ktorej prichádzate na naše webové stránky), prenesený objem dát, čas stiahnutia, ako aj informácie o produkte a verziách použitého prehliadača, a meno vášho poskytovateľa prístupu. Právny základ pre spracovanie IP adresy je článok 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

 

Náš oprávnený záujem vyplýva zo

 • zabezpečenia hladkého vytvorenia spojenia,
 • zaistenia pohodlného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenia bezpečnosti a stability systému.

Bezprostredné zistenie vašej identity nie je na základe informácií možné a nie je ani nami vykonávané. Údaje budú uložené a po dosiahnutí uvedených účelov automaticky zmazané. Lehoty na zmazanie sa riadia podľa kritéria potrebnosti.

 

Na našich stránkach používame súbory cookie len tie, ktoré sú technicky nevyhnutné.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač automaticky vytvára a ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.), keď navštívite a/alebo používate naše služby. Súbory cookie nepoškodzujú vaše koncové zariadenie a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný malvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti s konkrétnym použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že môžeme získať priamu znalosť vašej identity a/alebo vyvodiť závery o vašej osobe. Väčšina používaných cookies sa vymaže po skončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie). To nám umožňuje napríklad ponúkať zobrazenie nákupného košíka medzi stránkami, v ktorom môžete vidieť, koľko položiek je momentálne vo vašom nákupnom košíku a aká vysoká je aktuálna hodnota vášho nákupu. Iné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám znova rozpoznať vaše koncové zariadenie pri ďalšej návšteve (takzvané trvalé súbory cookie alebo súbory cookie naprieč reláciami). Tieto cookies slúžia najmä na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto technológiám je napríklad možné, aby sa vám v našich službách zobrazovali informácie, ktoré sú špeciálne prispôsobené vašim záujmom.

Nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies alebo podobných technológií, ktoré ukladajú prihlasovacie údaje po registrácii v našom online obchode, takže užívateľ zostane prihlásený do nášho online obchodu aj po prechode na inú stránku, alebo súbory cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiace s funkciami webových stránok (vybraný jazyk atď.) sú udržiavané počas relácií. Tieto súbory cookies alebo podobné technológie navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívanie našich služieb. Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby tieto cookies boli blokované alebo aby ste boli o týchto cookies informovaní. Plné využitie všetkých funkcií našich služieb potom už nie je možné.

Doba uchovávania cookies: max. 12 mesiacov

 Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu:

Prevádzkovateľ posúdil nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu a dospel k záveru, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb len vo vymedzenom rozsahu a spracovateľské operácie hodnotí prevádzkovateľ ako primerané na dosiahnutie cieľa vyplývajúceho z názvu resp. samotnej podstaty názvu informačného systému prevádzkovateľa, v ktorom spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa prebieha výlučne za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa, samozrejme pri dodržiavaní zákonnosti ako aj právneho základu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ si nie je vedomý, aby spracúval osobné údaje v neprimeranom množstve alebo pre neprimeraný účel.

Posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ posúdil riziko spojené so spracúvaním osobných údajov v tomto informačnom systéme a dospel k záveru, že riziko vzniku bezpečnostného incidentu alebo porušenia práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ohľadom na prijaté organizačné a technické opatrenia a bezpečnostnú politiku prevádzkovateľa, avšak berúc do úvahy rozsah spracúvaných osobných údajov, je stredné.

realitna unia bg1
0918 / 764 640