realitna unia bg1
0918 / 764 640

Cookies

 Účel spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sú sledované spracovateľom alebo treťou osobou, ako aj kategórie príjemcov:

Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie sú zaslané informácie príslušným internetovým prehliadačom vášho koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne uložené v súboroch protokolu, tzv. Logfiles. Pritom uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje, ktoré budú uložené až do automatického zmazania: dátum a čas vyvolania, meno vyvolanej stránky, IP adresa dotazujúceho sa zariadenia, Referrer-URL (URL pôvodu, z ktorej prichádzate na naše webové stránky), prenesený objem dát, čas stiahnutia, ako aj informácie o produkte a verziách použitého prehliadača, a meno vášho poskytovateľa prístupu. Právny základ pre spracovanie IP adresy je článok 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

 

Náš oprávnený záujem vyplýva zo

  • zabezpečenia hladkého vytvorenia spojenia,
  • zaistenia pohodlného používania našej webovej stránky/aplikácie,
  • vyhodnotenia bezpečnosti a stability systému.

Bezprostredné zistenie vašej identity nie je na základe informácií možné a nie je ani nami vykonávané. Údaje budú uložené a po dosiahnutí uvedených účelov automaticky zmazané. Lehoty na zmazanie sa riadia podľa kritéria potrebnosti.

 

Na našich stránkach používame súbory cookie len tie, ktoré sú technicky nevyhnutné.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač automaticky vytvára a ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.), keď navštívite a/alebo používate naše služby. Súbory cookie nepoškodzujú vaše koncové zariadenie a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný malvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti s konkrétnym použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že môžeme získať priamu znalosť vašej identity a/alebo vyvodiť závery o vašej osobe. Väčšina používaných cookies sa vymaže po skončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie). To nám umožňuje napríklad ponúkať zobrazenie nákupného košíka medzi stránkami, v ktorom môžete vidieť, koľko položiek je momentálne vo vašom nákupnom košíku a aká vysoká je aktuálna hodnota vášho nákupu. Iné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám znova rozpoznať vaše koncové zariadenie pri ďalšej návšteve (takzvané trvalé súbory cookie alebo súbory cookie naprieč reláciami). Tieto cookies slúžia najmä na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto technológiám je napríklad možné, aby sa vám v našich službách zobrazovali informácie, ktoré sú špeciálne prispôsobené vašim záujmom.

 

Nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies alebo podobných technológií, ktoré ukladajú prihlasovacie údaje po registrácii v našom online obchode, takže užívateľ zostane prihlásený do nášho online obchodu aj po prechode na inú stránku, alebo súbory cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiace s funkciami webových stránok (vybraný jazyk atď.) sú udržiavané počas relácií. Tieto súbory cookies alebo podobné technológie navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívanie našich služieb. Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby tieto cookies boli blokované alebo aby ste boli o týchto cookies informovaní. Plné využitie všetkých funkcií našich služieb potom už nie je možné.

Vaše práva:

Okrem práva na odvolanie nám udeleného súhlasu máte za stanovených zákonných podmienok ďalšie nasledujúce práva:

  • právo na informácie o vašich uložených osobných údajoch (článok 15 GDPR), zvlášť požadovať informácie o účele spracovania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým bol alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe uchovávania, pôvodu vašich údajov, pokiaľ neboli priamo alebo nepriamo zo zberu od vás;
  • právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných správnych údajov (článok 16 GDPR),
  • právo na zmazanie vašich u nás uložených osobných údajov (článok 17 GDPR), pokiaľ nemusíme dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty na uchovávanie alebo iné zákonné povinnosti popr. práva na uloženie,
  • právo na informácie obmedzenia spracovania osobných údajov (článok 18 GDPR), pokiaľ je vami odmietaná správnosť údajov, spracovanie je protiprávne, vy však odmietate ich zmazanie; správca údajov už údaje nepotrebuje, vy však ich potrebujete pre uplatnenie, vykonanie alebo obrane právnych nárokov alebo ste vzniesli námietku podľa článku 21 GDPR proti spracovaniu právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, tzn. právo zvolené u nás uložené údaje o vás dostať v bežnej strojovo čitateľnej forme alebo požadovať prenos na iného správcu údajov právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný úrad podľa miesta vášho obvyklého pobytu alebo pracoviska alebo sídla našej firmy.
  • právo na odpor - všeobecné právo na odpor platí pre všetky účely spracovania opísané v týchto informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na rozdiel od osobitného práva na odpor proti spracovaniu údajov na podnikateľské účely, sme povinní k realizácii takého všeobecného práva na odpor podľa GDPR len vtedy, keď nám oznámite pre to dôvody vyššieho významu (napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie).
  • právo na odstúpenie - pokiaľ spracovávame údaje na základe vami udeleného povolenia, tak máte právo kedykoľvek udelené povolenie odvolať. Odvolanie súhlasu nemá za následok, že by sa až do odvolania súhlasu vykonané spracovanie údajov stalo neúčinným.

Vaše vyššie uvedené práva voči nám môžete uplatniť osobne, poštou alebo elektronicky na našej adrese uvedenej na webstránke. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

 

Ostatné informácie

 

Informácia, či je poskytovanie údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Poskytovanie cookies nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

 

Informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť cookies, ako aj o možných následkoch neposkytnutia cookies.

Pri cookies poskytnutie údajov síce nie je povinné, môže mať ale určité následky. Ak dotknutá osoba odmietne spracovanie funkčných cookies, môže to mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

 

Právny základ spracúvania cookies

Podľa zákona je možné bez získania súhlasu spracúvať cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov. Pri ostatných cookies je súhlas potrebný a právnym základom je súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

 

Informácia o prenose cookies do tretej krajiny

Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch odovzdávať aj do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

Doba uchovávania cookies

max. 12 mesiacov

realitna unia bg1
0918 / 764 640